Regulamin

REGULAMIN DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI
NA ZBIORNIK Z TWORZYWA TRITAN BUTELKI DAFI SOLID

 1. Reklamacje towaru z tytułu dożywotniej gwarancji.

  1.1. Formaster Spółką Akcyjną z siedzibą w Kielcach, przy ul. Fabrycznej 24, 25-818 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080942, NIP 9590122245, REGON 290670483, BDO 000000048, kapitał zakładowy: 9.313.000,00 złotych w całości opłacony, (dalej „Formaster”) udziela dożywotniej gwarancji na zbiornik z tworzywa Tritan butelki Dafi Solid na zasadach i warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

  1.2. Realizacja przez Formaster dożywotniej gwarancji polega na bezpłatnym usunięciu usterek, wad materiałowych lub produkcyjnych powstałych z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze przez całe życie pierwszego właściciela.

  1.3. Okres niniejszej gwarancji liczony jest od dnia zakupu butelki Dafi Solid ze zbiornikiem z tworzywa Tritan („Produktu”) wskazanej w dowodzie zakupu. Niniejsza gwarancja na Produkt ma charakter dożywotni, co oznacza, że obejmuje okres życia Kupującego  i wygasa z chwilą śmierci Kupującego.

  1.4. Niniejsza dożywotnia gwarancja udzielona jest wyłącznie na zbiornik Produktu. Pozostałe elementy Produktu, tj. zakrętka, rurka nie są objęte niniejszą dożywotnią gwarancją.

  1.5. W przypadku zakupu zestawu produktów, gwarancją objęty jest tylko pojedynczy element zestawu w postaci zbiornika Produktu, w którym wada się ujawniła.

  1.6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  1.7. Program dożywotniej gwarancji obowiązuje tylko i wyłącznie na zbiornik Produktu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1.8. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1.9. Wadliwy zbiornik, który został w ramach naprawy gwarancyjnej wymieniony na nowy, staje się własnością Formaster.

  1.10. Terminowości naprawy lub wymiany, o którym mowa w pkt II ust. 3 poniżej, może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, którego nie można przewidzieć, ani mu zapobiec środkami zwykłymi lub zabezpieczyć się przed nim.

  1.11.  Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie konsumentom w rozumienia art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osobom fizycznym dokonującym z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Realizacja zgłoszenia gwarancyjnego na towar z dożywotnią gwarancją.

  2.1. Przed dostarczeniem Produktu z reklamowanym zbiornikiem do Punktu Serwisowego zgodnie z ust. 2 poniżej, Kupujący zobowiązany jest skontaktować się uprzednio z serwisem Formaster telefonicznie pod nr telefonu bezpłatnej infolinii 800703048 lub mailowo: serwis@formaster.com .  

  2.2. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Produkt z reklamowanym zbiornikiem bezpośrednio do punktu serwisowego na adres: Formaster, ul. Fabryczna 24, 25-818 („Punkt Serwisowy”). Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Produkt do Punktu Serwisowego za pośrednictwem kuriera. Zwrot Produktu nastąpi na adres podany przez Kupującego. Produkt powinien być zabezpieczony przez Kupującego przed uszkodzeniem na czas trwania transportu do Punkty Serwisowego. Kupujący zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego Produktu dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny „REKLAMACJA TOWARU Z TYTUŁU DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI”, dostępny do pobrania na niniejszej stronie, pod regulaminem.

  2.3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia Produktu do Punktu Serwisowego z dopiskiem „SERWIS”. Data przyjęcia reklamacji do Punktu Serwisowego zostanie potwierdzona na formularzu „REKLAMACJA TOWARU Z TYTUŁU DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI”. Formaster poinformuje Kupującego o decyzji, jaką podjął ws. reklamacji za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

  2.4. Naprawa bądź wymiana wadliwego zbiornika nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, gdy podlegający reklamacji zbiornik z tworzywa Tritan nie jest już produkowany i nie może być naprawiony lub wymieniony, zostanie on wymieniony na inny, podobny produkt.

  2.5. W przypadku zaistnienia opóźnienia w naprawie lub wymianie, Formaster poinformuje o tym Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

  2.6. Przez dzień roboczy, o którym mowa w niniejszym dokumencie należy rozumieć dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy zgodnie z prawem polskim.

  2.7.  W przypadku wystąpienia wady fizycznej Produktu, Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego powstrzymania się od używania uszkodzonego Produktu od chwili stwierdzenia wady.

  2.8. Dożywotnia gwarancja nie obejmuje:
  2.8.1. uszkodzeń/wad, które są skutkiem używania, konserwacji lub przechowywania niezgodne z instrukcją obsługi Produktu;
  2.8.2. uszkodzeń mechanicznych (tj. zarysowań), termicznych, chemicznych, powstałych (po wydaniu Produktu Kupującemu) na skutek czynników zewnętrznych, tj. z przyczyn nietkwiących w Produkcie;
  2.8.3. uszkodzeń powstałych na skutek wcześniej stwierdzonych przez Kupującego i nie usuniętych uszkodzeń;
  2.8.4. skutków napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez podmioty inne niż Punkt Serwisowy;
  2.8.5. uszkodzeń powstałych na skutek montażu niewłaściwych części lub osprzętu przez podmioty inne niż Punkt Serwisowy;
  2.8.6. uszkodzeń powstałych (po wydaniu Produktu Kupującemu) w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar), a więc z innych przyczyn nie tkwiące w Produkcie.

 3. Utrata ważności dożywotniej gwarancji.

  Gwarancja traci ważność gdy:

  3.1. Punkt Serwisowy stwierdzi przeróbki bądź zmiany w konstrukcji dokonane przez podmioty inne niż Punkt Serwisowy;

  3.2. Punkt Serwisowy stwierdzi ingerencję mechaniczną wewnątrz zbiornika Produktu dokonaną (po wydaniu Produktu Kupującemu) przez podmiot inny niż Punkt Serwisowy;

  3.3. uszkodzenia powstały w wyniku wypadków opisanych w punkcie II ust. 8 powyżej „Dożywotnia gwarancja nie obejmuje”.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25 – 818 Kielce

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://dafi.pl/polityka-prywatnosci/.