dafi.pl Reviews with ekomi-pl.com

Regulamin Sklepu Internetowego DAFI obowiązujący od dnia 06.10.2023 r.

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 06.10.2023 r.

Regulamin obowiązujący do dnia 05.10.2023 znajduje się tutaj.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dafi.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”) oraz zasady i warunki świadczenia przez FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy DAFI dostępny na stronie internetowej pod adresem dafi.pl jest prowadzony przez spółkę FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25 – 818 Kielce, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080942, o kapitale zakładowym 9.313.000,00 zł, w całości opłaconym, NIP 9590122245, REGON 290670483.

  Dane kontaktowe:
   1. Adres: ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce
   2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
   3. Numer bezpłatnej infolinii Biura Obsługi Klienta: 800 703 048
 3. Definicje:
  1. Administrator / Sprzedawca – spółka FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25 – 818 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080942, o kapitale zakładowym 9.313.000,00 zł, w całości opłaconym, NIP 9590122245, REGON 290670483;
  2. Dni robocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w zamówieniu;
  4. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca, która dokonuje Dostawy Towarów;
  5. Czas Realizacji Zamówienia - termin, w którym Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy Towar Dostawcy oraz dostarczy zamówiony Towar za pośrednictwem Dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
  6. Czat – udostępniona przez Sprzedawcę usługa polegająca na rozmowie Użytkownika z pracownikiem Sprzedawcy;
  7. Formularz kontaktowy – udostępniona przez Sprzedawcę usługa polegająca na wysłaniu przez Użytkownika za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym wiadomości do Sprzedawcy;
  8. Grawer – znak słowny lub graficzny umieszczony na wybranym Towarze według wyboru Użytkownika;
  9. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika;
  10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  11. Klient – Użytkownik, który zawarł Umowę sprzedaży;
  12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą / zawodową;
  13. Powiadom o dostępności – udostępniona przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesłaniu informacji o dostępności wybranego produktu w formie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres;
  14. Konto Użytkownika – indywidualne konto utworzone dla Użytkownika przez Sprzedawcę, po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta, na którym to Koncie Użytkownika gromadzone są m.in. dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji;
  15. Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej, a w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres;
  16. Regulamin – niniejszy dokument;
  17. Rejestracja – czynność faktyczna ze strony Użytkownika, umożliwiająca korzystanie ze Sklepu Internetowego w pełnej funkcjonalności;
  18. Subskrypcja – forma sprzedaży, umożliwiająca periodyczne i cykliczne otrzymywanie przez Klienta określonego typu i rodzaju Towaru, przez czas określony lub do momentu anulowania Subskrypcji;
  19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie;
  20. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu Internetowego osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  21. Towar – produkt wystawiony na sprzedaż na Stronie Internetowej przez Sprzedawcę, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
  22. Towar outletowy – oznaczony przez Sprzedawcę, niepełnowartościowy Towar posiadający Ujawnione Wady. Jeśli Regulamin nie stanowi inaczej postanowienia dotyczące Towarów stosuje się również do Towarów outletowych.
  23. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
  24. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmiennej postaci;
  25. Ujawnione Wady – wady Towarów outletowych, wskazane i opisane w informacji o produkcie. 
  26. Zamieszczanie opinii – udostępniona przez Sprzedawcę usługa polegająca na zamieszczaniu przez Klientów, na zasadach określonych w Regulaminie, niezależnych, indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klientów dotyczących w szczególności zakupionych Towarów.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe dla Użytkowników Sklepu Internetowego z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym (w tym również w modelu Subskrypcji) oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste, interesy Sprzedawcy i osób trzecich.
 4. Sprzedawca wskazuje, że Internet ma charakter publiczny i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może stanowić dla Użytkowników zagrożenie pozyskania i modyfikowania ich danych osobowych przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane powyżej ryzyka.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie poprzez udzielenie przez Sprzedawcy zgody na piśmie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

KONTO UŻYTKOWNIKA (proces rejestracji i usunięcia)

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie dokonując nieodpłatnej Rejestracji, lub bez dokonania Rejestracji. W przypadku dokonywania zamówień w modelu Subskrypcji wymagana jest uprzednia rejestracja i posiadanie Konta Użytkownika
 2. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji powoduje stworzenie przez Sprzedawcę Konta Użytkownika, które umożliwia korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego po uprzednim zalogowaniu się.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, a następnie przesłania prawidłowo wypełnionego formularza poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji.
 4. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie Rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.
 5. W trakcie procesu Rejestracji, Użytkownikowi udostępnia się Regulamin, z którego treścią Użytkownik zobowiązany jest się zapoznać. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Użytkownik samodzielnie ustala Hasło.
 7. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez ponoszenia opłat i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Użytkownika. Wypowiedzenie może zostać dokonane poprzez skierowanie do Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (dane wskazane w Informacjach Ogólnych). Niezbędne jest potwierdzenie tożsamości Użytkownika przez Sprzedawcę. Rozwiązanie umowy o Prowadzenie Konta następuje w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Użytkownika procesu usuwania Konta Użytkownika albo otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Konta Użytkownika z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia gdy:
  1. Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu;
  2. Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający, dobre obyczaje, prawa i interesy Sprzedawcy lub osób trzecich.
 10. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług Konta Użytkownika poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta Użytkownika.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Konta Użytkownika zarówno przez Użytkownika, jak i przez Sprzedawcę, jak również rozwiązanie jej za zgodnym porozumieniem ww. stron, skutkuje usunięciem Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi znajdującymi się w ramach Konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Użytkownika procesu usuwania Konta Użytkownika. Sprzedawca zachowa i będzie przechowywał przez czas określony w przepisach prawa jedynie dane, których obowiązek przechowywania nakładany jest na niego przez przepisy prawa.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią cenę brutto, wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy Towaru.
 2. Ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Ceny nie obowiązują dla Towarów oferowanych do sprzedaży poza Sklepem Internetowym i mogą się od nich różnić.
 3. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienie złożone przed zmianą ceny.
 4. W przypadku zmiany cen Towarów w modelu Subskrypcji na czas nieokreślony, dostawy Towarów realizowane po dniu wejścia w życie nowych cen, będą realizowane zgodnie z nowymi cenami Towarów. Subskrybenci o zmianie cen zamawianych Towarów zostaną powiadomieni w oddzielnej komunikacji mailowej.
 5. Sprzedawca umożliwia rozliczanie transakcji za pośrednictwem bezpiecznych, certyfikowanych serwisów do płatności internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdziesz w zakładce Metody płatności ( https://dafi.pl/metody-platnosci ). W stosunku do Towarów Outletowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów Outletowych.

PRZEDMIOT PROMOCJI I WARUNKI KORZYSTANIA Z PROMOCJI

 1. Uczestnik Promocji „Black Week” zawierając umowę sprzedaży na warunkach określonych w niniejszych Warunkach Promocji, korzysta z promocyjnej sprzedaży wiązanej – tj. w razie zakupu wyłącznie kolejnego Produktu, zapłaciłby kwotę stanowiącą jego aktualną w momencie złożenia Zamówienie Cenę w Sklepie Internetowym, natomiast w związku z jednoczesnym zakupem tego Produktu z innymi produktami na kwotę min. 249 zł, udzielany jest Rabat zgodnie z niniejszymi Warunkami Promocji. Klient akceptuje wybór Produktu promocyjnego w koszyku.
 2. W związku z treścią ust. VI powyżej, w przypadku odstąpienia przez Klienta wyłącznie od zakupu Produktu, na który nie został udzielony Rabat i jego zwrotu, Klient traci możliwość nabycia po niższej cenie Produktu, na który został udzielony Rabat i wówczas zobowiązany jest do zapłaty aktualnej z chwili Zamówienia ceny tego Produktu (56,00 zł). Sprzedawca jest uprawniony do pomniejszenia zwracanej Klientowi kwoty za ten Produkt o kwotę udzielonego Rabatu.

ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego zarówno w sytuacji dobrowolnego założenia Konto Użytkownika, jak i bez zakładania Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu wybranych Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego personalizowanych zgodnie z dostępnym w Sklepie Internetowym kreatorem (niniejsze nie dotyczy Towarów outletowych). Celem dokonania personalizacji należy:
  1. W Sklepie Internetowym przejść do zakładki Stwórz swoją unikalną butelkę filtrującą;
  2. Wybrać dostępne wersje kolorystyczne poszczególnych części Towaru oraz jego pojemność;
  3. Użytkownik ma możliwość dodania Grawera na Towar, tj. wprowadzenia ustalonego przez siebie tekstu wraz z wyborem dostępnej czcionki albo wybrania dostępnej grafiki;
  4. Kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, co przeniesie Użytkownika do podsumowania wyglądu zamawianego Towaru oraz wskazania jego Ceny;
  5. Przejść do dalszego kompletowania zamówienia bądź bezpośrednio do zakupu Towaru (patrz punkt IV poniżej).
 3. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika w kreatorze Grawerów, które stanowią treści bezprawne, a w tym między innymi:
  1. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. słownictwa/ zwrotów powszechnie uznawanych za niestosowne, w tym wulgaryzmów;
  3. do których Użytkownik nie posiada praw autorskich (w tym również sloganów słownych objętych prawem autorskim);
  4. naruszających prawa podmiotów trzecich;
  5. szykanujących lub naruszających dobra osobisty podmiotów trzecich;
  6. treści obraźliwych, dyskryminujących lub nawiązujących go ideologii szerzących takie przekonania;
  7. treści mogące być intepretowane jako zachęcające do przemocy;
  8. treści, które mogą godzić w dobra Sprzedawcy prawnie chronione.

   W przypadku złożenia zamówienia, które będzie niezgodne z powyższym, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw i dóbr osobistych osób trzecich wynikających z realizacji zamówień personalizowanych Towarów.
 4. Celem złożenia zamówienia poprzez Sklep Internetowy należy:
  1. Skompletować zamówienie, poprzez dodanie Towarów do koszyka, klikając „Dodaj do koszyka”;
  2. Przejść do widoku koszyka;
  3. Uzupełnić wymagane dane i wybrać metodę dostawy;
  4. Po przejściu do widoku „Pogląd Zamówienia” zaznaczyć wymagane check-box’y, a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”, co równoważne jest ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest jego opłacenie przez Klienta (z wyłączeniem metody zakładającej odroczenie płatności lub płatność ratalną). Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej ceny za zamawiane Towary w ciągu 48 h od momentu złożenia zamówienia. W przypadku przekroczenia wyżej wskazanego terminu, złożone zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 6. Informacje umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza m. in., że Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy sprzedaży w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Dokument zakupu dostarczony zostanie Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta.
 8. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępne są w Sklepie Internetowym w stopce „Pomoc”.
 9. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 

SUBSKRYPCJA

 1. Klient posiadający Konto Użytkownika może dokonywać zamówień na Towary dostępne w Sklepie (z wyłączeniem Towarów outletowych) w formie Subskrypcji.
 2. Subskrypcja obejmuje periodyczne i cykliczne dostarczanie wybranych przez Klienta produktów, bez konieczności składania oddzielnych zamówień, przez czas określony lub nieokreślony do momentu rezygnacji z Subskrypcji.
 3. Celem zamówienia Subskrypcji Klient zobowiązany jest :
  1. Zalogować się do Konta Użytkownika a następnie wybrać opcję zamówienia w formie Subskrypcji;
  2. Określić istotne elementy Subskrypcji (częstotliwość, termin dostaw, czas na jaki zawarta ma być Subskrypcja etc.);
  3. Skompletować zamówienie, poprzez dodanie towarów do koszyka - klikając przycisk „Dodaj do koszyka”;
  4. Przejść do widoku koszyka. Zaakceptować poprawność towarów i ilości przyciskiem „Przejść do kasy”;
  5. Sprawdzić adres dostawy. Wybrać metodę dostawy Zaakceptować wybór przyciskiem „Przejdź dalej”;
  6. Wybrać metodę płatności lub wyrazić zgodę na polecenie zapłaty podając dane rachunku bankowego;
  7. Kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”, co równoważne jest ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Opłaty z tytułu zamówionej Subskrypcji mogą być wnoszone w formie jednorazowej płatności za cały okres z góry (dotyczy Subskrypcji na czas określony) lub poprzez wyrażenie zgody Klienta na obciążenie jego rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty (dotyczy Subskrypcji na czas określony oraz nieokreślony).
 5. W przypadku wyboru płatności w formie polecenia zapłaty Klient zobowiązany jest posiadać w dniu realizacji zamówienia, na wskazanym przez siebie rachunku bankowym środki pieniężne umożliwiające pobranie opłaty przez Sprzedającego. W przypadku braku środków pieniężnych na rachunku bankowym, Sprzedający dwukrotnie ponowi próbę pobrania środków z konta Klienta. W wypadku, gdy po trzeciej próbie środki za zamówienie nie zostaną pobrane ze względu na brak środków na koncie, Sprzedający skontaktuje się z Klientem na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klienta. Brak uregulowania środków przez Klienta, pomimo kontaktu ze Sprzedającym, powoduje wstrzymanie realizacji dostaw Towarów w ramach Subskrypcji oraz stanowi podstawę do anulowania Subskrypcji przez Sprzedającego.
 6. Dostawy Towarów objętych Subskrypcją będą realizowane w terminach wskazanych przy zamówieniu Subskrypcji, na zasadach określonych i opisanych w rozdziale „Dostawa” niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy wskazany termin realizacji wypadałby w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, wysyłka zostanie zrealizowana następnego Dnia Roboczego.
 7. Klient uprawniony jest do dokonywania modyfikacji zamówionej Subskrypcji. Wprowadzenie zmian w Subskrypcji możliwe jest poprzez zalogowanie się do Konta Użytkownika, a następnie edycję wybranej przez siebie Subskrypcji.
 8. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z zakupionej Subskrypcji. W celu anulowania Subskrypcji Klient zobowiązany jest do zalogowania się do Konta Użytkownika, a następnie kliknięcie w opcję rezygnacji przy wybranej przez siebie Subskrypcji. Od momentu otrzymania przez Sprzedawcę anulacji, Sprzedawca zaprzestaje realizacji Dostaw Towarów objętych Subskrypcją na rzecz Klienta. Rezygnacja ze Subskrypcji wywiera skutki prawne wyłącznie względem przyszłych, niezrealizowanych jeszcze Dostaw Towarów.

DOSTAWA

 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej. Szczegółowe informacje dotyczące form dostawy znajdziesz w zakładce Metoda dostawy ( https://dafi.pl/metody-dostawy).
 2. Czas Realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

REKLAMACJE

Przepisy ogólne:

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umową sprzedaży lub w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik może kierować za pośrednictwem formularza zamieszczonego tutaj (https://dafi.pl/media/wysiwyg/documents/pdf/formularz_reklamacji_dafi.pdf) (stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Użytkownik może złożyć reklamacje w inny sposób, niż poprzez formularz, tj. poprzez wiadomość wysłaną na pocztę elektroniczną Sprzedawcy ([email protected]) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (dane wskazane w Informacjach Ogólnych). W takim przypadku, Sprzedawca rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), nr telefonu, podanie nr zamówienia, podanie informacji jaki Towar jest reklamowany i z jakiego powodu oraz propozycję formy rekompensaty.

  Powyższe stanowią zalecenia Sprzedawcy i brak jakichkolwiek ww. informacji nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia odebrania żądania wskazanego w reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika.
 4. W przypadku wystąpienia braków reklamacji uniemożliwiających ustosunkowanie się do niej, Sprzedawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Użytkownika. W takim przypadku termin wskazany w pkt III ulegnie przedłużeniu.
 5. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Koszty dostarczenia Towarów w przypadku nieuzasadnionej reklamacji pokrywa Klient.

Przepisy konsumenckie:

 1. W przypadku, gdy osobą dokonującą reklamacji Towaru jest konsument, może on żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy konsument żąda jego naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy ze względu na niezgodność Towaru z umową przysługuje konsumentowi w sytuacjach wskazanych w art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej u.p.k.).
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnego.
 5. Koszty odbioru, naprawy lub wymiany Towaru, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, w przypadku reklamacji zgłaszanych przez konsumentów ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku zwrotu ceny przez Sprzedawcę na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od odpowiednia dnia otrzymania towaru/dowodu jego odesłania lub dnia złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym podrozdziale stosuje się odpowiednio przepisy podrozdziału poprzedzającego, a także przepisy u.p.k.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak, m.in.: rzecznicy praw konsumenta oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
 2. Ponadto, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR - http://ec.europa.eu/consumers/odr). Platforma ODR jest interaktywną, wielojęzykową stroną internetową, zawierającą kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą rozwiązać spór w drodze pozasądowej.

GWARANCJA

 1. Sprzedawca z wyłączeniem Towarów Outletowych udziela gwarancji na swoje Towary. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na powyżej wskazane środki ochrony prawnej.
 2. Podmiotem udzielającym gwarancji jest Sprzedawca - spółka FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25 – 818 Kielce.
 3. Gwarancją objęte są wszystkie Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego DAFI.
 4. Opis procedury  realizacji uprawnień gwarancyjnych przysługujących Klientowi przedstawiono w rozdziale „REKLAMACJE”.
 5. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na Towary można znaleźć pod adresem https://dafi.pl/gwarancje.
 6. Do każdego produktu objętego gwarancją Sprzedawca załącza kartę gwarancyjną (lub inną informację świadczącą o tym, że dany produkt objęty jest gwarancją), w której zawarte są informacje na temat okresu ochrony gwarancyjnej, jej specyfikacji oraz przyznanych uprawnieniach.
 7. Skorzystanie z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego).
 8. Sposób realizacji uprawnień z gwarancji opisany jest szczegółowo w rozdziale dot. Reklamacji.

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów określone w przepisach, w szczególności w art. 556i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia). Ujawnione wady nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi nie w odniesieniu do Towarów outletowych. 
 2. W przypadku, gdy Towar posiada wadę, a w przypadku Towarów outletowych wadę inną niż Ujawnioną, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, tj:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na powyższych zasadach, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 5. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad wobec Klientów, którzy nie są konsumentami.
 6. Sposób realizacji uprawnień z rękojmi opisany jest szczegółowo w rozdziale dot. Reklamacji.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który jest konsumentem i zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy wraz z formularzem do odstąpienia od umowy – stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Termin 30 dni liczony jest od dnia, w którym Klient (lub inne osoby, które odebrały w jego imieniu Towar) wszedł w posiadanie Towaru.
 3. Powyższe ma również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku odstąpienia, Sprzedawca zwraca koszty doręczenia zamówionego przez Konsumenta Towaru, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu Internetowego.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (np. koszty opakowania, opłatę związaną z odesłaniem Towaru).
 6. Powyżej wskazane prawo odstąpienia nie obowiązuje w sytuacji, o której mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), a w szczególności, gdy Towar jest wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

USŁUGI NIEODPŁATNE – FORMULARZ KONTAKTOWY, POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI, PROWADZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA, NEWSLETTER, ZAMIESZCZANIE OPINII, CZAT

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Powiadom o dostępności;
  3. Prowadzenie Konta Użytkownika;
  4. Newsletter;
  5. Zamieszczanie opinii;
  6. Czat.
 2.  Powyższe usługi, za wyjątkiem usługi wskazanej w punkcie I. 6. (Czat), świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca może dokonać zmiany wyboru nieodpłatnych usług, rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do ww. usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy jest możliwa - w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów i polega na zaprzestaniu przesyłania pytań do Sprzedawcy.
 5. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest dostępna po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie. Polega ona na udostępnieniu Użytkownikowi indywidualnego konta w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiającego odtworzenie danych podanych podczas Rejestracji oraz ich zmianę, przeglądanie zamówień, umów rozliczeniowych, powracających płatności, tagów, aplikacji i produktów do pobrania Klienta/Użytkownika. Usługa prowadzona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
 6. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej prowadzenia Konta Użytkownika, tj. usunięcia konta, możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów - opisana została w rozdziale: Konto Użytkownika (proces jego rejestracji i usunięcia).
 7. Usługa Powiadom o dostępności polega na przesłaniu pocztą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, wiadomości o dostępności wskazanego Towaru (usługa nie jest dostępna względem Towarów Outletowych). Celem skorzystania z usługi Powiadom o dostępności należy kliknąć w przycisk „Powiadom mnie, gdy produkt będzie dostępny” przy wybranym Towarze (który jest w danej chwili niedostępny i wyświetla się przy nim w/w przycisk) i zalogować się na swoje konto. Usługa prowadzona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
 8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Powiadomienia o dostępności jest możliwa w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez skierowanie do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (dane wskazane w Informacjach Ogólnych).
 9. Usługa Zamieszczanie opinii polega na zamieszczaniu przez Klientów niezależnych, indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klientów dotyczących w szczególności Towarów, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
 10. Rezygnacja z usługi Zamieszczenia opinii możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności usług wskazanych w pkt I powyżej, jednak nie gwarantuje ich i nie odpowiada za ich dostępność.
 12. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w dostępności i korzystania z usług wskazanych w pkt I powyżej, jeżeli są one spowodowane:
  1. Koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego lub oprogramowania;
  2. Przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy (siła wyższa / zaniechania lub działania osób trzecich takich jak operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, dostawcy usługi Czat).
 13.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z usług wskazanych w pkt 1 powyżej, a w szczególności usług: formularz kontaktowy, zamieszczanie opinii, Czat, a także za treści przekazywane przez nich, a w tym ich prawdziwość.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkowników, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z usług wskazanych w pkt I powyżej, w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych i informacji.
 15. Sprzedawca wskazuje, że nieuprawnione rozpowszechnianie treści w ramach korzystania przez Użytkowników z usług wskazanych w pkt I powyżej (a w szczególności rozpowszechnianie rozmów oraz odpowiedzi pracowników Sprzedawcy lub Sprzedawcy) jest zabronione.

USŁUGI NIEODPŁATNE – CZAT

 1. Nieodpłatna usługa Czat świadczona jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 2. Usługa Czat polega na rozmowie Użytkownika z pracownikiem Sprzedawcy. Rozmowy te powinny dotyczyć wyłącznie spraw będących w obsłudze Sprzedawcy, być związane z usługami oferowanymi przez Sprzedawcę lub dotyczyć ogólnodostępnych informacji związanych ze Sprzedawcą.
 3. Rezygnacja z usługi Czat możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów i polega na zaprzestaniu pisania wiadomości oraz zamknięciu okna z wiadomościami, a tym samym zakończeniu używania Czatu. Zamknięcie okna czatu powoduje, że pracownik Sprzedawcy nie będzie w stanie odpowiedzieć na zadane mu pytania.
 4. W przypadku braku dostępności pracownika Sprzedawcy w czasie rzeczywistym, Użytkownik ma możliwość pozostawienia wiadomości również offline, na którą otrzyma odpowiedź w późniejszym terminie, pod warunkiem niezamknięcia okna wiadomości lub przekazania pracownikowi Sprzedawcy danych kontaktowych.
 5. Rozpoczynając rozmowę Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że
  1. Zapoznał się z Regulaminem, a w szczególności z rozdziałem dot. odpowiedzialności Użytkownika za zamieszczane treści;
  2. Dobrowolnie przystąpił do korzystania z usługi Czatu;
  3. Dane podawane przez Użytkownika są zgodne z prawdą.
 6. Pracownik Sprzedawcy ma prawo zakończyć rozmowę, jeżeli wystąpi jedna lub więcej z poniższych okoliczności:
  1. Charakter rozmowy nie ma związku lub wykroczy poza zakres wskazany w pkt II powyżej;
  2. Zachowanie Użytkownika jest sprzeczne z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 7. W trosce o wysoką jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług, każda rozmowa realizowana za pośrednictwem Czatu jest rejestrowana na serwerach komputerowych Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich w formie zapisu Czatu w bazie danych. Rozpoczęcie rozmowy poprzez usługę Czat jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie rozmowy.

USŁUGI NIEODPŁATNE – NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu informacji przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. Newsletter zawiera m.in. informacje o ofercie produktów Sklepu Internetowego, nowościach oraz promocjach.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz do posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Celem skorzystania z usługi Newsletter należy:
  1. Odszukać w stopce strony moduł newslettera;
  2. Wpisać swój adres mailowy;
  3. Nacisnąć przycisk „Zapisz się”.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Newsletter jest możliwa w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez kliknięcie w link „wypisz”, który umieszczony jest w stopce każdego Newslettera lub dezaktywację newslettera w zakładce Moje konto. Ponadto Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera poprzez skierowanie do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (dane wskazane w Informacjach Ogólnych).

USŁUGI NIEODPŁATNE – ZAMIESZCZANIE OPINII

 1. Klient, który posiada zarejestrowane Konto Użytkownika może w określonym terminie po realizacji Zamówienia, zostać poproszony w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o Zamieszczenie Opinii o realizacji zamówienia oraz o dokonanie oceny zakupionych Towarów. Zamieszczenie Opinii o realizacji zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna, nieodpłatna i nie podlega moderacji ze strony Sprzedawcy. Możliwość oceny Towarów udostępniana jest wyłącznie osobom, które zakupiły Towary w Sklepie.
 2. W celu Zamieszczenia Opinii lub/oraz dokonania oceny zakupionego Towaru, Klient klika w otrzymany w wiadomości e-mail link, który przenosi go do właściwego formularza oceny. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość zamieszczenia wyłącznie jednej opinii oraz dokonania oceny wszystkich zakupionych Towarów.
 3. Oceny zakupionych Towarów Klient dokonuje poprzez przyznanie oceny w formie określonej liczby gwiazdek (od 1 do 5) oraz poprzez dodanie wypowiedzi słownej.
 4. Zamieszczone Opinie oraz oceny zakupionych Towarów będą przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie dokonuje selekcji oraz filtracji, a także nie kontroluje Zamieszczonych Opinii oraz ocen zakupionych Towarów. Klient wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Zamieszczonej Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Treść Zamieszczonych Opinii na wyraźną prośbę Klienta może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana będzie niezależnie w ogólną ocenę Towaru.
 8. Określenie treści niedopuszczalnych do publikowania przez Klienta oraz ogólną odpowiedzialność Klienta w ramach Zamieszczanie Opinii reguluje rozdział „Odpowiedzialność Użytkownika za zamieszczane treści”

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA ZAMIESZCZANE TREŚCI

 1. Zamieszczając treści w Sklepie Internetowym Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane przez Klienta treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie mogą być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  1. Jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych do utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści przez niego zamieszczane;
  2. Umieszczanie oraz udostępnianie przez Użytkownika danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. Wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników, Sprzedawcę oraz upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  4. Wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. Zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. Zamieszczania treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 4. Zabronione jest zamieszczenia przez Użytkowników treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczone w złej wierze (np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych);
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy, nawoływać do przemocy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. wulgaryzmy, określenia powszechnie uznane za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 5. W przypadku gdy Użytkownik, inna osoba lub podmiot uzna, że treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Sklepu Internetowego treści będących przyczyną naruszeń.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia określonego w pkt V powyżej, bądź powzięcia informacji o powyższym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono że mogą stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. (https://dafi.pl/polityka-prywatnosci)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. Zaistnienia siły wyższej;
  2. Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość;
  3. Przewidzianym przez przepisy prawa;
  4. Zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty zamieszczanej w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowej jego wersji w Sklepie Internetowym. Sprzedawca poinformuje Użytkowników, którzy posiadają Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości zawierającej odnośnik do Regulaminu, przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu przez Użytkownika, który posiada Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Sklepie Internetowym pod adresem: https://dafi.pl/regulamin
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.10.2023.
   

Regulamin obowiązujący od 06.10.2023 r. - w wersji PDF

Polityka Prywatności – dokument PDF

REGULAMINY PROMOCJI

"Kup produkty za minimum 99 zł i odbierz prezent za 1 zł" - Zobacz

Regulamin Sklepu Internetowego DAFI obowiązujący d0 dnia 05.10.2023 r.

Poniższy regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.

Regulamin obowiązujący do dnia 31.12.2022 znajduje się tutaj.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dafi.pl (dalej jako „Sklep Internetowy”) oraz zasady i warunki świadczenia przez FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy DAFI dostępny na stronie internetowej pod adresem dafi.pl jest prowadzony przez spółkę FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25 – 818 Kielce, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080942, o kapitale zakładowym 9.313.000,00 zł, w całości opłaconym, NIP 9590122245, REGON 290670483.

   

  Dane kontaktowe:

  1. Adres: ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce
  2. Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  3. Numer bezpłatnej infolinii Biura Obsługi Klienta: 800 703 048

   

 3. Definicje:
  1. Administrator / Sprzedawca – spółka FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25 – 818 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000080942, o kapitale zakładowym 9.313.000,00 zł, w całości opłaconym, NIP 9590122245, REGON 290670483;
  2. Dni robocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w zamówieniu;
  4. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca, która dokonuje Dostawy Towarów;
  5. Czas Realizacji Zamówienia - termin, w którym Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym, powierzy Towar Dostawcy oraz dostarczy zamówiony Towar za pośrednictwem Dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
  6. Czat – udostępniona przez Sprzedawcę usługa polegająca na rozmowie Użytkownika z pracownikiem Sprzedawcy;
  7. Formularz kontaktowy – udostępniona przez Sprzedawcę usługa polegająca na wysłaniu przez Użytkownika za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym wiadomości do Sprzedawcy
  8. Grawer – znak słowny lub graficzny umieszczony na wybranym Towarze według wyboru Użytkownika;
  9. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika;
  10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  11. Klient – Użytkownik, który zawarł Umowę sprzedaży;
  12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą / zawodową;
  13. Powiadom o dostępności – udostępniona przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesłaniu informacji o dostępności wybranego produktu w formie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres;
  14. Konto Użytkownika – indywidualne konto utworzone dla Użytkownika przez Sprzedawcę, po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta, na którym to Koncie Użytkownika gromadzone są m.in. dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji;
  15. Newsletter – udostępniana przez Sprzedawcę usługa polegająca na przesyłaniu informacji handlowej, a w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług w formie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres;
  16. Regulamin – niniejszy dokument;
  17. Rejestracja – czynność faktyczna ze strony Użytkownika, umożliwiająca korzystanie ze Sklepu Internetowego w pełnej funkcjonalności;
  18. Subskrypcja – forma sprzedaży, umożliwiająca periodyczne i cykliczne otrzymywanie przez Klienta określonego typu i rodzaju Towaru, przez czas określony lub do momentu anulowania Subskrypcji;
  19. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie;
  20. Użytkownik – korzystająca z funkcjonalności Sklepu Internetowego osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
  21. Towar – produkt wystawiony na sprzedaż na Stronie Internetowej przez Sprzedawcę, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży;
  22. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
  23. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmiennej postaci;
  24. Zamieszczanie opinii – udostępniona przez Sprzedawcę usługa polegająca na zamieszczaniu przez Klientów, na zasadach określonych w Regulaminie, niezależnych, indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klientów dotyczących w szczególności zakupionych Towarów.

 

 

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe dla Użytkowników Sklepu Internetowego z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym (w tym również w modelu Subskrypcji) oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste, interesy Sprzedawcy i osób trzecich.
 4. Sprzedawca wskazuje, że Internet ma charakter publiczny i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może stanowić dla Użytkowników zagrożenie pozyskania i modyfikowania ich danych osobowych przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane powyżej ryzyka.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie poprzez udzielenie przez Sprzedawcy zgody na piśmie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 

KONTO UŻYTKOWNIKA (proces rejestracji i usunięcia)

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie dokonując nieodpłatnej Rejestracji, lub bez dokonania Rejestracji. W przypadku dokonywania zamówień w modelu Subskrypcji wymagana jest uprzednia rejestracja i posiadanie Konta Użytkownika
 2. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji powoduje stworzenie przez Sprzedawcę Konta Użytkownika, które umożliwia korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego po uprzednim zalogowaniu się.
 3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza, a następnie przesłania prawidłowo wypełnionego formularza poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji.
 4. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje od Sprzedawcy potwierdzenie Rejestracji na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu.
 5. W trakcie procesu Rejestracji, Użytkownikowi udostępnia się Regulamin, z którego treścią Użytkownik zobowiązany jest się zapoznać. Akceptacja postanowień Regulaminu następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 6. W trakcie Rejestracji Użytkownik samodzielnie ustala Hasło.
 7. Rejestracja jest dobrowolna i nieodpłatna.
 8. Użytkownik może w każdej chwili, bez ponoszenia opłat i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Użytkownika. Wypowiedzenie może zostać dokonane poprzez skierowanie do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (dane wskazane w Informacjach Ogólnych). Niezbędne jest potwierdzenie tożsamości Użytkownika przez Sprzedawcę. Rozwiązanie umowy o Prowadzenie Konta następuje w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Użytkownika procesu usuwania Konta Użytkownika albo otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Użytkownika.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług Konta Użytkownika z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia gdy:
  1. Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu;
  2. Użytkownik korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający, dobre obyczaje, prawa i interesy Sprzedawcy lub osób trzecich.
 10. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług Konta Użytkownika poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta Użytkownika.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług Konta Użytkownika zarówno przez Użytkownika, jak i przez Sprzedawcę, jak również rozwiązanie jej za zgodnym porozumieniem ww. stron, skutkuje usunięciem Konta Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi znajdującymi się w ramach Konta Użytkownika w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Użytkownika procesu usuwania Konta Użytkownika. Sprzedawca zachowa i będzie przechowywał przez czas określony w przepisach prawa jedynie dane, których obowiązek przechowywania nakładany jest na niego przez przepisy prawa.

 

 

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze stanowią cenę brutto, wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy Towaru.
 2. Ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Ceny nie obowiązują dla Towarów oferowanych do sprzedaży poza Sklepem Internetowym i mogą się od nich różnić.
 3. Ceny Towarów prezentowane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie. Zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienie złożone przed zmianą ceny.
 4. W przypadku zmiany cen Towarów w modelu Subskrypcji na czas nieokreślony, dostawy Towarów realizowane po dniu wejścia w życie nowych cen, będą realizowane zgodnie z nowymi cenami Towarów. Subskrybenci o zmianie cen zamawianych Towarów zostaną powiadomieni w oddzielnej komunikacji mailowej.
 5. Sprzedawca umożliwia rozliczanie transakcji za pośrednictwem bezpiecznych, certyfikowanych serwisów do płatności internetowych. Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdziesz w zakładce Metody płatności ( https://dafi.pl/metody-platnosci ).

 

 

ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego zarówno w sytuacji dobrowolnego założenia Konto Użytkownika, jak i bez zakładania Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik ma możliwość dokonania zakupu wybranych Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego personalizowanych zgodnie z dostępnym w Sklepie Internetowym kreatorem. Celem dokonania personalizacji należy:
  1. W Sklepie Internetowym przejść do zakładki Stwórz swoją unikalną butelkę filtrującą;
  2. Wybrać dostępne wersje kolorystyczne poszczególnych części Towaru oraz jego pojemność;
  3. Użytkownik ma możliwość dodania Grawera na Towar, tj. wprowadzenia ustalonego przez siebie tekstu wraz z wyborem dostępnej czcionki albo wybrania dostępnej grafiki;
  4. Kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, co przeniesie Użytkownika do podsumowania wyglądu zamawianego Towaru oraz wskazania jego Ceny;
  5. Przejść do dalszego kompletowania zamówienia bądź bezpośrednio do zakupu Towaru (patrz punkt IV poniżej).
 3. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika w kreatorze Grawerów, które stanowią treści bezprawne, a w tym między innymi:
  1. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. słownictwa/ zwrotów powszechnie uznawanych za niestosowne, w tym wulgaryzmów;
  3. do których Użytkownik nie posiada praw autorskich (w tym również sloganów słownych objętych prawem autorskim);
  4. naruszających prawa podmiotów trzecich;
  5. szykanujących lub naruszających dobra osobisty podmiotów trzecich;
  6. treści obraźliwych, dyskryminujących lub nawiązujących go ideologii szerzących takie przekonania;
  7. treści mogące być intepretowane jako zachęcające do przemocy;
  8. treści, które mogą godzić w dobra Sprzedawcy prawnie chronione.

  W przypadku złożenia zamówienia, które będzie niezgodne z powyższym, Sprzedawca ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia praw i dóbr osobistych osób trzecich wynikających z realizacji zamówień personalizowanych Towarów.

 4. Celem złożenia zamówienia poprzez Sklep Internetowy należy:
  1. Skompletować zamówienie, poprzez dodanie Towarów do koszyka, klikając „Dodaj do koszyka”;
  2. Przejść do widoku koszyka;
  3. Uzupełnić wymagane dane i wybrać metodę dostawy;
  4. Po przejściu do widoku „Pogląd Zamówienia” zaznaczyć wymagane check-box’y, a następnie kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”, co równoważne jest ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia wobec Sprzedawcy. Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest jego opłacenie przez Klienta (z wyłączeniem metody zakładającej odroczenie płatności lub płatność ratalną). Klient zobowiązany jest do uiszczenia pełnej ceny za zamawiane Towary w ciągu 48 h od momentu złożenia zamówienia. W przypadku przekroczenia wyżej wskazanego terminu, złożone zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 6. Informacje umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza m. in., że Sprzedawca może odmówić zawarcia Umowy sprzedaży w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Dokument zakupu dostarczony zostanie Klientowi w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta.
 8. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia dostępne są w Sklepie Internetowym w stopce „Pomoc”.
 9. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

 

 

SUBSKRYPCJA

 1. Klient posiadający Konto Użytkownika może dokonywać zamówień na Towary dostępne w Sklepie w formie Subskrypcji.
 2. Subskrypcja obejmuje periodyczne i cykliczne dostarczanie wybranych przez Klienta produktów, bez konieczności składania oddzielnych zamówień, przez czas określony lub nieokreślony do momentu rezygnacji z Subskrypcji.
 3. Celem zamówienia Subskrypcji Klient zobowiązany jest :
  1. Zalogować się do Konta Użytkownika a następnie wybrać opcję zamówienia w formie Subskrypcji;
  2. Określić istotne elementy Subskrypcji (częstotliwość, termin dostaw, czas na jaki zawarta ma być Subskrypcja etc.);
  3. Skompletować zamówienie, poprzez dodanie towarów do koszyka - klikając przycisk „Dodaj do koszyka”;
  4. Przejść do widoku koszyka. Zaakceptować poprawność towarów i ilości przyciskiem „Przejść do kasy”;
  5. Sprawdzić adres dostawy. Wybrać metodę dostawy Zaakceptować wybór przyciskiem „Przejdź dalej”;
  6. Wybrać metodę płatności lub wyrazić zgodę na polecenie zapłaty podając dane rachunku bankowego;
  7. Kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”, co równoważne jest ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 4. Opłaty z tytułu zamówionej Subskrypcji mogą być wnoszone w formie jednorazowej płatności za cały okres z góry (dotyczy Subskrypcji na czas określony) lub poprzez wyrażenie zgody Klienta na obciążenie jego rachunku bankowego w formie polecenia zapłaty (dotyczy Subskrypcji na czas określony oraz nieokreślony).
 5. W przypadku wyboru płatności w formie polecenia zapłaty Klient zobowiązany jest posiadać w dniu realizacji zamówienia, na wskazanym przez siebie rachunku bankowym środki pieniężne umożliwiające pobranie opłaty przez Sprzedającego. W przypadku braku środków pieniężnych na rachunku bankowym, Sprzedający dwukrotnie ponowi próbę pobrania środków z konta Klienta. W wypadku, gdy po trzeciej próbie środki za zamówienie nie zostaną pobrane ze względu na brak środków na koncie, Sprzedający skontaktuje się z Klientem na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klienta. Brak uregulowania środków przez Klienta, pomimo kontaktu ze Sprzedającym, powoduje wstrzymanie realizacji dostaw Towarów w ramach Subskrypcji oraz stanowi podstawę do anulowania Subskrypcji przez Sprzedającego.
 6. Dostawy Towarów objętych Subskrypcją będą realizowane w terminach wskazanych przy zamówieniu Subskrypcji, na zasadach określonych i opisanych w rozdziale „Dostawa” niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy wskazany termin realizacji wypadałby w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, wysyłka zostanie zrealizowana następnego Dnia Roboczego.
 7. Klient uprawniony jest do dokonywania modyfikacji zamówionej Subskrypcji. Wprowadzenie zmian w Subskrypcji możliwe jest poprzez zalogowanie się do Konta Użytkownika, a następnie edycję wybranej przez siebie Subskrypcji.
 8. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z zakupionej Subskrypcji. W celu anulowania Subskrypcji Klient zobowiązany jest do zalogowania się do Konta Użytkownika, a następnie kliknięcie w opcję rezygnacji przy wybranej przez siebie Subskrypcji. Od momentu otrzymania przez Sprzedawcę anulacji, Sprzedawca zaprzestaje realizacji Dostaw Towarów objętych Subskrypcją na rzecz Klienta. Rezygnacja ze Subskrypcji wywiera skutki prawne wyłącznie względem przyszłych, niezrealizowanych jeszcze Dostaw Towarów.

 

 

DOSTAWA

 1. Dostawy realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej. Szczegółowe informacje dotyczące form dostawy znajdziesz w zakładce Metoda dostawy ( https://dafi.pl/metody-dostawy).
 2. Czas Realizacji Zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

 

 

REKLAMACJE

Przepisy ogólne:

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umową sprzedaży lub w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik może kierować za pośrednictwem formularza zamieszczonego tutaj (https://dafi.pl/media/wysiwyg/documents/pdf/formularz_reklamacji_dafi.pdf) (stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Użytkownik może złożyć reklamacje w inny sposób, niż poprzez formularz, tj. poprzez wiadomość wysłaną na pocztę elektroniczną Sprzedawcy ([email protected]) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (dane wskazane w Informacjach Ogólnych). W takim przypadku, Sprzedawca rekomenduje, aby reklamacja zawierała następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nr konta bankowego, adres (ulica, nr domu/nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), nr telefonu, podanie nr zamówienia, podanie informacji jaki Towar jest reklamowany i z jakiego powodu oraz propozycję formy rekompensaty.

  Powyższe stanowią zalecenia Sprzedawcy i brak jakichkolwiek ww. informacji nie wpływa na skuteczność reklamacji.

 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia odebrania żądania wskazanego w reklamacji, ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika.
 4. W przypadku wystąpienia braków reklamacji uniemożliwiających ustosunkowanie się do niej, Sprzedawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi Użytkownika. W takim przypadku termin wskazany w pkt III ulegnie przedłużeniu.
 5. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy o odmowie uwzględnienia reklamacji, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Koszty dostarczenia Towarów w przypadku nieuzasadnionej reklamacji pokrywa Klient.

 

Przepisy konsumenckie:

 1. W przypadku, gdy osobą dokonującą reklamacji Towaru jest konsument, może on żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy konsument żąda jego naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy ze względu na niezgodność Towaru z umową przysługuje konsumentowi w sytuacjach wskazanych w art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej u.p.k.).
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, z uwzględnieniem przepisów prawa powszechnego.
 5. Koszty odbioru, naprawy lub wymiany Towaru, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, w przypadku reklamacji zgłaszanych przez konsumentów ponosi Sprzedawca.
 6. W przypadku zwrotu ceny przez Sprzedawcę na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta lub obniżenia ceny, Sprzedawca zwróci konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od odpowiednia dnia otrzymania towaru/dowodu jego odesłania lub dnia złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym podrozdziale stosuje się odpowiednio przepisy podrozdziału poprzedzającego, a także przepisy u.p.k.

 

 

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, takich jak, m.in.: rzecznicy praw konsumenta oraz Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
 2. Ponadto, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z platformy internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR - http://ec.europa.eu/consumers/odr). Platforma ODR jest interaktywną, wielojęzykową stroną internetową, zawierającą kompleksową obsługę dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcą rozwiązać spór w drodze pozasądowej.

 

 

GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela gwarancji na swoje Towary. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na powyżej wskazane środki ochrony prawnej.
 2.  Podmiotem udzielającym gwarancji jest Sprzedawca - spółka FORMASTER S.A. z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25 – 818 Kielce.
 3. Gwarancją objęte są wszystkie Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego DAFI.
 4. Opis procedury  realizacji uprawnień gwarancyjnych przysługujących Klientowi przedstawiono w rozdziale „REKLAMACJE”.
 5. Szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na Towary można znaleźć pod adresem https://dafi.pl/gwarancje.
 6. Do każdego produktu objętego gwarancją Sprzedawca załącza kartę gwarancyjną (lub inną informację świadczącą o tym, że dany produkt objęty jest gwarancją), w której zawarte są informacje na temat okresu ochrony gwarancyjnej, jej specyfikacji oraz przyznanych uprawnieniach.
 7. Skorzystanie z gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego).
 8. Sposób realizacji uprawnień z gwarancji opisany jest szczegółowo w rozdziale dot. Reklamacji.

 

 

RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów określone w przepisach, w szczególności w art. 556i następnych Kodeksu cywilnego (rękojmia).
 2. W przypadku, gdy Towar posiada wadę, Klient może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi, tj:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę, albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na powyższych zasadach, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
 5. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca całkowicie wyłącza odpowiedzialność z tytułu wad wobec Klientów, którzy nie są konsumentami.
 6. Sposób realizacji uprawnień z rękojmi opisany jest szczegółowo w rozdziale dot. Reklamacji.

 

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, który jest konsumentem i zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 30 dni odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy wraz z formularzem do odstąpienia od umowy – stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Termin 30 dni liczony jest od dnia, w którym Klient (lub inne osoby, które odebrały w jego imieniu Towar) wszedł w posiadanie Towaru.
 3. Powyższe ma również zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wnika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. W przypadku odstąpienia, Sprzedawca zwraca koszty doręczenia zamówionego przez Konsumenta Towaru, do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu Internetowego.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy (np. koszty opakowania, opłatę związaną z odesłaniem Towaru).
 6. Powyżej wskazane prawo odstąpienia nie obowiązuje w sytuacji, o której mowa w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), a w szczególności, gdy Towar jest wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

USŁUGI NIEODPŁATNE – FORMULARZ KONTAKTOWY, POWIADOM O DOSTĘPNOŚCI, PROWADZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA, NEWSLETTER, ZAMIESZCZANIE OPINII, CZAT

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Powiadom o dostępności;
  3. Prowadzenie Konta Użytkownika;
  4. Newsletter;
  5. Zamieszczanie opinii;
  6. Czat.
 2. Powyższe usługi, za wyjątkiem usługi wskazanej w punkcie I. 6. (Czat), świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca może dokonać zmiany wyboru nieodpłatnych usług, rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do ww. usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Sklepie Internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej formularz kontaktowy jest możliwa - w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów i polega na zaprzestaniu przesyłania pytań do Sprzedawcy.
 5. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest dostępna po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie. Polega ona na udostępnieniu Użytkownikowi indywidualnego konta w ramach Sklepu Internetowego, umożliwiającego odtworzenie danych podanych podczas Rejestracji oraz ich zmianę, przeglądanie zamówień, umów rozliczeniowych, powracających płatności, tagów, aplikacji i produktów do pobrania Klienta/Użytkownika. Usługa prowadzona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
 6. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej prowadzenia Konta Użytkownika, tj. usunięcia konta, możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów - opisana została w rozdziale: Konto Użytkownika (proces jego rejestracji i usunięcia).
 7. Usługa Powiadom o dostępności polega na przesłaniu pocztą elektroniczną, na wskazany adres e-mail, wiadomości o dostępności wskazanego Towaru. Celem skorzystania z usługi Powiadom o dostępności należy kliknąć w przycisk „Powiadom mnie, gdy produkt będzie dostępny” przy wybranym Towarze (który jest w danej chwili niedostępny i wyświetla się przy nim w/w przycisk) i zalogować się na swoje konto. Usługa prowadzona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony.
 8. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Powiadomienia o dostępności jest możliwa w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez skierowanie do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (dane wskazane w Informacjach Ogólnych).
 9. Usługa Zamieszczanie opinii polega na zamieszczaniu przez Klientów niezależnych, indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klientów dotyczących w szczególności Towarów, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.
 10. Rezygnacja z usługi Zamieszczenia opinii możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności usług wskazanych w pkt I powyżej, jednak nie gwarantuje ich i nie odpowiada za ich dostępność.
 12. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w dostępności i korzystania z usług wskazanych w pkt I powyżej, jeżeli są one spowodowane:
  1. Koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego lub oprogramowania;
  2. Przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy (siła wyższa / zaniechania lub działania osób trzecich takich jak operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy łączy telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, dostawcy usługi Czat).
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania przez Użytkowników z usług wskazanych w pkt 1 powyżej, a w szczególności usług: formularz kontaktowy, zamieszczanie opinii, Czat, a także za treści przekazywane przez nich, a w tym ich prawdziwość.
 14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkowników, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z usług wskazanych w pkt I powyżej, w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych i informacji.
 15. Sprzedawca wskazuje, że nieuprawnione rozpowszechnianie treści w ramach korzystania przez Użytkowników z usług wskazanych w pkt I powyżej (a w szczególności rozpowszechnianie rozmów oraz odpowiedzi pracowników Sprzedawcy lub Sprzedawcy) jest zabronione.

 

 

USŁUGI NIEODPŁATNE – CZAT

 1. Nieodpłatna usługa Czat świadczona jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 2. Usługa Czat polega na rozmowie Użytkownika z pracownikiem Sprzedawcy. Rozmowy te powinny dotyczyć wyłącznie spraw będących w obsłudze Sprzedawcy, być związane z usługami oferowanymi przez Sprzedawcę lub dotyczyć ogólnodostępnych informacji związanych ze Sprzedawcą.
 3. Rezygnacja z usługi Czat możliwa jest w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów i polega na zaprzestaniu pisania wiadomości oraz zamknięciu okna z wiadomościami, a tym samym zakończeniu używania Czatu. Zamknięcie okna czatu powoduje, że pracownik Sprzedawcy nie będzie w stanie odpowiedzieć na zadane mu pytania.
 4. W przypadku braku dostępności pracownika Sprzedawcy w czasie rzeczywistym, Użytkownik ma możliwość pozostawienia wiadomości również offline, na którą otrzyma odpowiedź w późniejszym terminie, pod warunkiem niezamknięcia okna wiadomości lub przekazania pracownikowi Sprzedawcy danych kontaktowych.
 5. Rozpoczynając rozmowę Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że
  1. Zapoznał się z Regulaminem, a w szczególności z rozdziałem dot. odpowiedzialności Użytkownika za zamieszczane treści;
  2. Dobrowolnie przystąpił do korzystania z usługi Czatu;
  3. Dane podawane przez Użytkownika są zgodne z prawdą.
 6. Pracownik Sprzedawcy ma prawo zakończyć rozmowę, jeżeli wystąpi jedna lub więcej z poniższych okoliczności:
  1. Charakter rozmowy nie ma związku lub wykroczy poza zakres wskazany w pkt II powyżej;
  2. Zachowanie Użytkownika jest sprzeczne z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.
 7. W trosce o wysoką jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług, każda rozmowa realizowana za pośrednictwem Czatu jest rejestrowana na serwerach komputerowych Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich w formie zapisu Czatu w bazie danych. Rozpoczęcie rozmowy poprzez usługę Czat jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie rozmowy.

 

 

USŁUGI NIEODPŁATNE – NEWSLETTER

 1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu informacji przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 2. Newsletter zawiera m.in. informacje o ofercie produktów Sklepu Internetowego, nowościach oraz promocjach.
 3. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz do posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Celem skorzystania z usługi Newsletter należy:
  1. Odszukać w stopce strony moduł newslettera;
  2. Wpisać swój adres mailowy;
  3. Nacisnąć przycisk „Zapisz się”.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Newsletter jest możliwa w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez kliknięcie w link „wypisz”, który umieszczony jest w stopce każdego Newslettera lub dezaktywację newslettera w zakładce Moje konto. Ponadto Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera poprzez skierowanie do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (dane wskazane w Informacjach Ogólnych).

 

 

USŁUGI NIEODPŁATNE – ZAMIESZCZANIE OPINII

 1. Klient, który posiada zarejestrowane Konto Użytkownika może w określonym terminie po realizacji Zamówienia, zostać poproszony w przesłanej przez Sprzedawcę wiadomości e-mail o Zamieszczenie Opinii o realizacji zamówienia oraz o dokonanie oceny zakupionych Towarów. Zamieszczenie Opinii o realizacji zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna, nieodpłatna i nie podlega moderacji ze strony Sprzedawcy. Możliwość oceny Towarów udostępniana jest wyłącznie osobom, które zakupiły Towary w Sklepie.
 2. W celu Zamieszczenia Opinii lub/oraz dokonania oceny zakupionego Towaru, Klient klika w otrzymany w wiadomości e-mail link, który przenosi go do właściwego formularza oceny. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość zamieszczenia wyłącznie jednej opinii oraz dokonania oceny wszystkich zakupionych Towarów.
 3. Oceny zakupionych Towarów Klient dokonuje poprzez przyznanie oceny w formie określonej liczby gwiazdek (od 1 do 5) oraz poprzez dodanie wypowiedzi słownej.
 4. Zamieszczone Opinie oraz oceny zakupionych Towarów będą przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie dokonuje selekcji oraz filtracji, a także nie kontroluje Zamieszczonych Opinii oraz ocen zakupionych Towarów. Klient wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Zamieszczonej Opinii. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
 7. Treść Zamieszczonych Opinii na wyraźną prośbę Klienta może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana będzie niezależnie w ogólną ocenę Towaru.
 8. Określenie treści niedopuszczalnych do publikowania przez Klienta oraz ogólną odpowiedzialność Klienta w ramach Zamieszczanie Opinii reguluje rozdział „Odpowiedzialność Użytkownika za zamieszczane treści”

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA ZAMIESZCZANE TREŚCI

 1. Zamieszczając treści w Sklepie Internetowym Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane przez Klienta treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie mogą być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  1. Jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych do utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści przez niego zamieszczane;
  2. Umieszczanie oraz udostępnianie przez Użytkownik danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. Wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników, Sprzedawcę oraz upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  4. Wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. Zamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. Zamieszczania treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 4. Zabronione jest zamieszczenia przez Użytkowników treści, które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczone w złej wierze (np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych);
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy, nawoływać do przemocy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. wulgaryzmy, określenia powszechnie uznane za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 5. W przypadku gdy Użytkownik, inna osoba lub podmiot uzna, że treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Sklepu Internetowego treści będących przyczyną naruszeń.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia określonego w pkt V powyżej, bądź powzięcia informacji o powyższym, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczonych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono że mogą stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 7. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. (https://dafi.pl/polityka-prywatnosci)

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. Zaistnienia siły wyższej;
  2. Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość;
  3. Przewidzianym przez przepisy prawa;
  4. Zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty zamieszczanej w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania nowej jego wersji w Sklepie Internetowym. Sprzedawca poinformuje Użytkowników, którzy posiadają Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości zawierającej odnośnik do Regulaminu, przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu przez Użytkownika, który posiada Konto Użytkownika w Sklepie Internetowym, Użytkownik obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Sklepie Internetowym pod adresem: https://dafi.pl/regulamin
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023.