Satysfakcja gwarantowana Dafi

§ 1
Cel Programu

 1. Celem Programu jest zapewnienie nabywcom produktów uczestniczących w programie pełnego zadowolenia z decyzji o ich wybraniu. W przypadku braku satysfakcji z zakupu, zapewniamy możliwość ich zwrotu, a dodatkowo, w celu udoskonalenia jakości naszych usług, pozyskujemy od nabywców informacje na temat przyczyn braku satysfakcji z produktów objętych Programem.

 2. Zasady realizacji celu Programu określone są w niniejszym Regulaminie.

§ 2
Termin i miejsce trwania programu

 1. Program prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1.1. W Programie nie mogą brać udziału produkty zakupione poza granicą Rzeczpospolitej Polskiej.
  1.2. Programem objęte są produkty zakupione na sklepie internetowym www.sklep.dafi.pl, zgodnie z listą produktów objętych programem „Satysfakcja Gwarantowana Dafi”.
  1.3. Podmiotem realizującym zwroty jest spółka FORMASTER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kielcach, ul. Fabryczna 24, 25 – 818 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000080942, NIP: 9590122245, REGON: 290670483, zwana dalej „Organizatorem”, będąca właścicielem marki Dafi.
  1.4. Punkty sprzedaży produktów marki Dafi (sklepy) nie są zaangażowane w proces rozpatrywania zwrotu. Udział sklepu kończy się wraz z chwilą sprzedania produktu Dafi objętego Programem.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: www.dafi.pl.

 3. Program trwa od dnia 01.06.2015 do dnia 31.12.2021. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Programu. Informacja w tym zakresie zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

 4. Zgłoszenia do Programu, które zostaną doręczone Organizatorowi po terminie wskazanym w § 2ust. 3 nie będą uznawane. W przypadku zmiany terminu zakończenia trwania Programu na wcześniejszy, zgłoszenia wysłane przez Uczestnika przed zmianą terminu zakończenia trwania Programu, będą podlegały rozpatrzeniu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3
Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która ponadto spełnia wymogi niniejszego Regulaminu oraz nabędzie produkt marki Dafi spośród produktów biorących udział w Programie i wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (Lista produktów objętych programem „Satysfakcja Gwarantowana Dafi”) – zwana dalej „Uczestnikiem”.

 2. Uczestnik może wziąć udział w niniejszym Programie jednokrotnie, zwracając jeden dowolny produkt spośród produktów biorących udział w Programie na zasadach określonych w Regulaminie.

 3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia do udziału w Programie na własny koszt, w szczególności ponosi ewentualne koszty wysyłki zgłoszenia do Programu.

 4. W Programie nie mogą brać udziału osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nabywają produkty objęte Programem bezpośrednio od producenta ani osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z producentem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Programem.

 5. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, w razie braku satysfakcji Uczestnika z produktu objętego Programem, Organizator przyznaje Uczestnikowi prawo do zwrotu jednego produktu objętego Programem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jego zakupu (potwierdzonej przez Uczestnika) i prawo do otrzymania równowartości ceny brutto tego produktu określonej na podstawie § 3 ust. 8 Regulaminu.

 6. Warunkiem zwrotu produktu objętego niniejszym Programem jest przesłanie przez Uczestnika na własny koszt nieuszkodzonego, sprawnego produktu objętego niniejszym Programem w jego oryginalnym, kompletnym opakowaniu wraz z oryginałem dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury na adres Organizatora.

 7. Jednocześnie wraz ze zwrotem produktu, należy przesłać prawidłowo wypełniony Formularz zwrotu, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, zawierający prawdziwe i aktualne dane osobowe Uczestnika potrzebne w celu realizacji zwrotu ceny detalicznej produktu, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, który to Formularz można pobrać i wydrukować ze strony internetowej Organizatora. Formularz winien być podpisany przez Uczestnika oraz zawierać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Uczestnik winien wskazać w treści Formularza numer konta bankowego na który zostanie zrealizowany przelew, w przypadku uwzględnienia zwrotu oraz adres zamieszkania Uczestnika. Uczestnik powinien ponadto oświadczyć, iż nie bierze udziału w konkursach, loteriach i programach lojalnościowych Organizatora pod rygorem określonym w § 4 ust. 2.

 8. Organizator, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwraca Uczestnikowi kwotę brutto zakupionego produktu znajdującą się na dowodzie zakupu z zastrzeżeniem § 3 ust. 11 Regulaminu, w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania kompletnego zgłoszenia (Formularza zwrotu) spełniającego wymogi określone w § 3 ust. 7 Regulaminu. Zwrot następuje na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy.

 9. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przekazanie wraz z produktem oryginalnego dowodu zakupu produktu w postaci paragonu lub faktury VAT zawierającej unikalny numer dokumentu, określenie zakupionego produktu oraz cenę zakupu brutto.

 10. Jako dowód zakupu uprawniający do zwrotu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, nie będą uznawane w szczególności potwierdzenia dokonania płatności takie jak: druki KP, potwierdzenia transakcji kartą, potwierdzenia przelewu, faktury pro forma, czy też dokumenty wydania/dostawy produktu.

 11. Wysokość zwracanej kwoty brutto zakupu wskazanej w § 3 ust. 8 Regulaminu nie może być wyższa niż sugerowana cena detaliczna obowiązująca w sklepie internetowym na stronie internetowej: www.Dafi.pl aktualna na dzień zakupu produktu. Zwrot ceny zakupu produktu nie obejmuje kosztów towarzyszących związanych z zakupem produktu, w szczególności takich jak: koszty przesyłki, koszty dojazdu do sklepu, koszt dostarczenia zgłoszenia do Koordynatora.

 12. Uprawnienie Uczestnika do zwrotu produktu objętego Programem nie dotyczy produktów, co do których poziom satysfakcji z ich użytkowania został obniżony ze względu na ich mechaniczne uszkodzenia oraz wady, w szczególności wynikłe na skutek:

  1) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania lub konserwacji produktu;
  2) niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji produktu;
  3) ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu;
  4) użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

 13. W razie przesłania produktu dotkniętego wadami określonymi powyżej lub w przypadku nie spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminu, produkt będzie odesłany zwrotnie Uczestnikowi na jego koszt – dotyczy to w szczególności produktów niekompletnych, uszkodzonych, zniszczonych, modyfikowanych lub przesłanych bez dowodu zakupu, o którym mowa w § 3 ust. 9.

 14. Formularze zwrotów mogą być wysyłane za pomocą przesyłki pocztowej (listem poleconym), przesyłki kurierskiej na adres siedziby Organizatora lub złożone osobiście w siedzibie Organizatora w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu. O zachowaniu terminu do wniesienia zwrotu decyduje data wpłynięcia zgłoszenia (Formularza zwrotu). Nie zachowanie terminu wskazanego w § 2 ust. 3 powoduje zwrot produktu na koszt Uczestnika.

 15. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej, w wypadku zwrotu kwoty pieniężnej na błędnie podany przez Uczestnika numer konta bankowego. W takim przypadku, przesłany Organizatorowi produkt nie podlega zwrotowi.

§ 4
Wykluczenie z udziału w innych formach promocji

 1. Uczestnik jest wykluczony z uczestnictwa w konkursach, loteriach i programach lojalnościowych Organizatora, dotyczących zakupionych przez siebie produktów, w wypadku skorzystania z prawa do zwrotu produktu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Tym samym Uczestnik traci prawo do nagród, rabatów, ulg oraz innych korzyści jakie ewentualnie przyznano mu już w ramach trwającego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego.

 2. Jeżeli Uczestnik po zgłoszeniu swojego uczestnictwa w innym konkursie, loterii lub programie lojalnościowym, dotyczącym zakupionego przez siebie produktu objętego niniejszym Programem, zdecydował się na skorzystanie z prawa do zwrotu produktu na zasadach określonych w Regulaminie, jest zobowiązany do poinformowania o tym Organizatora. Wówczas Uczestnik zostaje wykluczony z danego konkursu, loterii lub programu lojalnościowego. Nie poinformowanie Organizatora o uczestnictwie w innych konkursach, loteriach lub programach lojalnościowych powoduje, iż Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu ceny produktu na zasadach określonych w Regulaminie i ma obowiązek zwrotu ewentualnie uzyskanej od Organizatora kwoty w terminie 7 dni od otrzymania zwrotu.

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia zwrotu na zasadach określonych w Regulaminie.

 2. Uczestnik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zwrotu i jego podpisanie, wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail lub numeru telefonu, przez Organizatora w celach marketingowych. Podanie danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie jest fakultatywne i nie wpływa na ważność zgłoszenia do Programu.

 3. Uczestnik może, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu zwrotu i jego podpisanie, udzielić zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych promujących produkty objęte Programem lub inne produkty oferowane przez Organizatora. Podstawa prawna – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podanie danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie jest fakultatywne i nie wpływa na ważność zgłoszenia do Programu.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora, na co Uczestnik wyraża zgodę.

 5. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przeprowadzenia Programu.

 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 jest dobrowolne, a brak zgody w tym zakresie nie uniemożliwia wzięcia udziału w Programie.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.dafi.pl.

 2. Dodatkowych informacji Organizator udziela pod numerem infolinii Dafi: 800 703 048 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00). Konsultant nie udziela informacji na temat statusu zgłoszeń.

 3. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Lista Załączników

 1. Lista produktów objętych programem „Satysfakcja Gwarantowana Dafi” (załącznik nr 1).

 2. Formularz zwrotu (załącznik nr 2).